Varför ska du betala fakturan i tid?

Då föreningen betalar en kvartalsfaktura, i förskott, till Net at Once är det viktigt att samtliga medlemmar betalar sina fakturor i tid annars ligger föreningen ute med pengarna.

 

Vill du ha en pappersfaktura istället för en e-postfaktura?
Det tillkommer en extra avgift för pappersfaktura. Meddela föreningen på faktura@krogseredsfiber.se

 

  • Undvik påminnelseavgift – Betala i tid.
  • Kolla din e-post! – Ligger mailet i skräpmappen? (åtgärda detta eller ha koll på mappen)
  • Har du bytt e-postadress och inte meddelat föreningen?
    – Meddela detta omgående till faktura@krogseredsfiber.se

 

Vad händer om man inte betalar fakturan i tid?

  1. Man får en (1) påminnelse (med en påminnelseavgift på idag 100 kr) från föreningen.
  2. Betalar man inte påminnelsen så stängs Internet (samt TV/Telefon om man har det) ner av Operatören (Net at Once) och fakturan skickas till Inkasso (fakturan blir här nästan dubbelt så dyr). Betalas inte den så skickas ärendet till Kronofogden.
  3. För att starta upp Internet igen, efter att hela fakturan är betald (plus avgifter), så måste man betala 500 kr till Föreningen – samt extra kostnad som Operatören (Net at Once) tar ut för att dom ska aktivera anslutningen igen.

 

Avtalsvillkor för nättjänster i KFEs fibernät som samtliga medlemmar har skrivit på.

 

Avgifter och betalningsvillkor.

Avgift utgår löpande. Betalning skall ske mot faktura senast på den i faktura angivna förfallodagen. Vilande medlem erlägger en årsavgift för närvarande 828 kr räknat från startdatum. KFE förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse genomföra prisförändringar till följd av ändrade skatter eller av statlig myndighet föreskriven avgift.

Vid utebliven betalning har KFE rätt att av medlem, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt Räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen, och ersättning för kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassoersättningslagen) som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag stängs abonnenten av från abonnemanget. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt en öppningsavgift på 500 kr.

Om medlem försummar sina skyldigheter enligt avtalet får KFE frånkoppla medlemmens anslutning till nätet. Frånkoppling får även göras om medlem åsidosätter sina skyldigheter gentemot tjänsteleverantör som levererar tjänst till medlemmen över nätet. Återuppkoppling sker först då Medlem uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för KFE och tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för fortsatt leverans komma att begäras.

Translate »